MTÜ KOIT TANTSUKOOL PÕHIKIRI

1.ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing KOIT TANTSUKOOL on vabatahtlikkuse alusel ühinenud iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille põhitegevuseks on laste- ja noorte tantsualase huvihariduse pakkumine.
1.2 Mittetulundusühingu ametlik nimi on : KOIT TANTSUKOOL (edaspidi tantsukool)
1.3 Tantsukoolil on oma sümboolika ning tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
1.4 Tantsukool on registreeritud aadressile Pärnu mnt. 69, Tallinn
1.5 Tantsukooli eesmärgiks on laste- ja noorte vaba aja sisustamine tantsulise ja loomingulise ühistegevuse kaudu, tantsukunsti ja tantsu toetava õppe pakkumine ning selle tulemi tutvustamine nii Tallinnas kui ka väljaspool seda, tantsuürituste ja tantsuga seotud heategevusürituste ning tantsulaagrite korraldamine ning erinevatel tantsuvõistlustel ja projektides osalemine.
1.6 Tantsukool on asutatud määramatuks ajaks.
1.7 Tantsukool saab ainelisi vahendeid liikmemaksudest, toetustest, annetustest füüsilistelt kui juriidilistelt isikutelt, tantsutundide ning tantsulise väljundi ja teiste projektide elluviimiseks.
1.8 Tantsukool juhib oma tegevust käesolevast põhikirjast ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.
1.9 Tantsukool võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.

2. TANTSUKOOLI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1 Tantsukooli liikmeks võib olla vähemalt 3-aastane füüsiline isik, sõltumata elu- või asukohast, kes soovib arendada tantsukooli eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. 3-17 aastased liikmed on tantsukooli noorliikmed ning 18aastaseks saamisel arvatakse tantsukooli noorliige automaatselt tantsukooli täieõiguslikuks liikmeks.
2.2 Tantsukooli liikmed võtab vastu tantsukooli juhatus nende suulise või kirjaliku avalduse näol.
2.3 Tantsukoolist väljaastumiseks peab liige esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatus nõustub liikme lahkumisega tantsukoolist kui liikmel on tasutud kõik maksud ning kinni peetud vastastikkustest kirjalikest kokkulepetest.
2.4 Tantsukooli juhatus võib tantsukoolist välja arvata liikme, kes ei ole osalenud regulaarselt õppetegevusel, kes ei ole tasunud liikmemaksu tähtajaks, kes ei ole järginud tantsukooli põhikirja või kes on kahjustanud tantsukooli mainet.

3.TANTSUKOOLI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Tantsukooli liikmel on õigus osa võtta tantsukooli tegevusest ning kasutada tantsukooli poolt loodud õppevõimalusi vastavalt tantsukoolis kehtestatud korrale.
3.2 Tantsukooli liikmel on kohustus järgida tantsukooli põhimõtteid, käesolevat põhikirja, tantsukooli kodukorda, osa võtta tantsukooli tegevusest ja tasuda vajalikud liikmemaksud.
3.3 Toetajaliikmeteks võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud, kes on väliselt aktiivselt tegutsenud tantsukooli põhimõtete elluviimisel. Toetajaliikmetele laienevad kõik tantsukooli liikme õigused, välja arvatud õigus valida ja olla valitud tantsukooli juhtimis- ja kontrollorganitesse ning komisjonidesse, samuti kõik tantsukooli liikme kohustused, välja arvatud aktiivne tantsukooli tegevusest osavõtt.
3.4 Noorliikmetele laienevad kõik tantsukooli liikme õigused ja kohustused välja arvatud õigus valida ja olla valitud tantsukooli juhtimis- ja kontrollorganitesse ning esindada tantsukooli.

4.ÜLDKOOSOLEK

4.1 Tantsukooli kõrgeimaks organiks on tantsukooli üldkoosolek, mille iga juhatuseliikmel on üks hääl.
4.2 Tantsukooli üldkoosoleku pädevuses on: a) põhikirja muutmine; b)eesmärgi muutmine; c)revisjoni määramine; d)juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes kooli esindaja määramine nimetatud tehinguteks; e)tantsukoolile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusliku koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks; f)muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3 Tantsukooli üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt korra aastas: a)aastaaruande kinnitamiseks b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui tantsukooli huvid seda nõuavad
4.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb 2 tantsukooli juhatuseliikmetest.
4.5 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2 tantsukooli juhatuseliikmetest.

5. JUHATUS

5.1 Juhatus on tantsukooli juhtorgan, mis esindab ja juhib tantsukooli.
3
5.2 Juhatus koosneb kahest (2) liikmest-Kristina Raja, Inna Raja, kes mittetulundusühingu asutamisel valitakse asutamislepingu sõlminud isikute poolt. Juhatus esindab tantsukooli kõigis õigustoimingutes.
5.3 Juhatuse pädevusse kuulub: a)tantsukooli tegevuse juhtimine vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele b) tantsukooli liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine kooskõlas käesoleva põhikirjaga c) tantsukooli aruannete koostamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine d) tantsukooli üldkoosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine e)muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse f) toetajaliikmete kinnitamine g) võib moodustada oma otsuse alusel veel teisi ajutisi või alalisi toimkondi.

6. TANTSUKOOLI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

6.1 Tantsukooli vara moodustavad: a)liikmemaksud b)füüsiliste ja juriidiliste isikute annetused c) tantsukooli põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks sõlmitud sponsor- ja reklaamlepingute tulud ning seadusega lubatud laekumised d) tantsukoolil peab oma tegevuse raamatupidamisarvestust vastavalt kehtivale seadusandlusele. e) tantsukooli raamatupidamise ja aruandluse õigsust kontrollib seaduses sätestatud korras klubi revident.

7. TANTSUKOOLI TEGEVUSE REVIDEERIMINE

7.1 Tantsukooli kontrollorgan on revident, kes valitakse üldkoosolekul.
7.2 Revident esitab korralisele üldkoosolekule kinnitamiseks lõppenud majandusaasta revisjoniaruande.

8. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

8.1 Tantsukooli ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
8.2 Tantsukooli likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isik/isikud.
8.3 Tantsukooli likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

 

Põhikiri on kinnitatud 30. Aprillil 2013.a. toimunud Mittetulundusühingu asutamiskoosolekul sõlmitud asutamislepinguga.

Põhikiri on muudetud 25.Juunil 2018.a. toimunud Mittetulundusühingu juhatuse liikmete