KOIT TANTSUKOOL

Kodukord

 • Tantsukooli liige kasutab heatahtlikult oma õigust osa võtta Tantsukooli tegevusest ning loodud õppevõimalustest
 • Tantsukooli liige kannab õppetegevusel selleks ettenähtud puhtaid ja korrashoitud rõivaid (vajalik rõivastus on välja toodud koduleheküljel www.koittantsukool.ee)
 • Tantsukooli liige kannab õppetegevusel vastavat soengut (tantsutundideks sobilikud soengud on välja toodud koduleheküljel www.koittantsukool.ee)
 • Tantsukooli liige jätab kaasa võetud isiklikud asjad garderoobi, kui ei ole öeldud teisiti'
 • Tantsukooli liige võib tundi kaasa võtta pudeli joogiveega (limonaadid jms. joogid ei ole õppetegevuse ajal lubatud), mida saab kasutada selleks ettenähtud ajal. Juhul kui pudelivesi ja selle kasutamine hakkab segama õppetegevust siis palub õpetaja selle garderoobi jätta ning joogipausi ajal saab tarvitada kraanivett
 • Tantsukooli liige kasutab söömiseks selleks ettenähtud ala, tantsusaalides ja garderoobides söömine ei ole lubatud
 • Tantsukooli liige on kohustatud õppetegevuse ajal kuulama tantsuõpetajat ning alluma tema korraldustele
 • Tantsukooli õppetegevuse välisel ajal vastutab Tantsukooli liikme turvalisuse eest tema esindaja/lapsevanem
 • Kui Tantsukooli liige peab tunnist/õppetegevuselt varem lahkuma siis tuleb varem lahkumine eelnevalt tantsuõpetajaga kooskõlastada ning lapsevanem/esindaja tuleb õpilasele ise järele, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Õpilase puudumised õppetegevuselt on vajalik kooskõlastada Tantsukooli juhatajaga
 • Kui Tantsukooli liikmel on esinenud või esineb mõni terviseprobleem, mis ei võimalda 100%st osalemist õppetöös siis palub Tantsukool sellest koheselt tantsuõpetajale ja kliendihaldurile kirjalikult teada anda
 • Kui Tantsukooli liikmel esineb mõni muu probleem, mis võib häirida õppetegevust (kodused probleemid, raskused koolis, läbisaamine kaasõpilastega vms.) siis palub Tantsukool sellest võimalusel tantsuõpetajat teavitada, et tagada olukorda arvestav lähenemine.
 • Kui Tantsukooli liikmel või tema vanemal on tekkinud arusaamatus, mure või probleem seoses Tantsukooli tegevusega siis palub Tantsukool sellest teavitada, et tagada meeldiv ja edasiviiv koostöö ning mõlema poole rahulolu. Arusaamatusi lahendatakse üksnes Tantsukooli ja Tantsukooli liikme esindaja/liikme vahel ning murekohtadesse ei kaasata ilma vajaduseta kogu rühma
 • Tantsukooli liikmel ja liikme esindajal on keelatud laimava ja/või manipuleeriva info levitamine erinevates sotsialmeediagruppides ning omavahelistel vestlustel, mis seab ohtu rühma fookuse ning häirib õpilaste keskendumist põhitegevusele. (N: Tantsukoolist lahkumist arutatakse üksnes Tantsukooli ja Tantsukooli liikme ning tema esindaja vahel)
 • Tantsukooli liige suhtub lugupidavalt ja austusega enda ja oma kaasõpilaste tegemistesse.
 • Tantsukooli liige hoiab ja vastutab tema kasutusse antud tantsukooli vara eest ning ei tekita varale tahtlikku kahju.
 • Tantsukooli vara kahjustamisel vastutab Tantsukooli liige ja tema esindaja Tantsukooli rikutud vara kordategemise või asendamise eest
 • Tantsukooli liige kasutab KOIT TANTSUKOOL ruume vaid selleks ettenähtud ajal, tunniplaaniväline KOIT ruumide kasutamine toimub kooskõlas Tantsukooli juhtkonnaga
 • Tantsukooli liige kasutab arusaamatuste ja probleemide lahendamiseks viisakat kõneviisi ning kui ei jõuta ise lahenduseni siis pöördub õpilane tantsuõpetaja poole
 • Tantsukooli liige ei kasuta teiste suhtes füüsilist jõudu ega vägivalda, sellise käitumise sagedase esinemise korral on Tantsukoolil õigus antud liige Tantsukooli tegevusest kõrvale jätta
 • Tantsukooli liige esitab avalikkusele Tantsukoolis õpitud koreograafiat ainult KOIT TANTSUKOOL esindaja kirjalikul loal
 • Tantsukooli liige on teadlik, et kogu Tantsukooli looming on kaitstud autoriõigustega ning kuulub KOIT TANTSUKOOLile
 • Tantsukooli liikme esindajal on kohustus osaleda Tantsukooli koosolekutel. Koosolekul mitteosalemine ei anna õigust eirata koosolekul jagatud infot ning vastuvõetud otsuseid. Lapsevanemal/ esindajal on kohustus jälgida ning end kurssi viia KOIT TANTSUKOOL õppetegevust puudutava infoga ning anda oma maksimaalne panus lapse arenguks ning õpinguteks Tantsukoolis
 • Enne lisaküsimuste esitamist Tantsukoolile on Tantsukooli liige ja tema esndaja kohustatud hoolikalt läbi lugema ja tutvuma juba väljastatud infoga, et vältida juba olemasoleva info kohta kordavaid küsimusi.
 • Tantsukooli liige ja tema esindaja on kohustatud tagama esinemisteks vajaliku rõivastuse, soengu, meigi. Põhikostüüm on Tantsukooli vara, mille eest vastutab selle kasutaja.
 • Tantsukooli liige ja tema esindaja on teadlikud, et tantsuõpetajal ja tiimi liikmetel puudub kohustus õpilase kostüümi (va. Tantsukooli poolse põhikostüümi väljasamine), meigi ja soengu eest vastutamiseks ning sobiva kostüümi/meigi/soengu puudumisel on õigus õpilane esinemistegevusest kõrvale jätta. Õpilase esinemiseelne ettevalmistus (soeng/ meik/kostüümi detailide olemasolu) on 100% Tantsukooli liikme ja tema esindaja vastutada
 • Tantsukooli liige on kohustatud tagama kostüümide korrashoiu, kõiki kostüüme on kohustuslik trantsportida riidepuu peal ning õpilase nimega kostüümikotis. Tantsukooli liikme poolt rikutud kostüümid tuleb korda teha või asendada uutega
 • Tantsukooli liige hoiustab enda kasutusse antud põhikostüüme KOIT TANTSUKOOLis, enne esinemist võtab kostüümi koju ning peale esinemist toob korrastatud kostüümi Tantsukooli tagasi